"""author: @pythonpips"""

ok = 'ok!'
print((ok+'\n')*2)
"""
outputs:
ok!
ok!
"""

Subscribe to our newsletter